26-07-202211:18

Зміни до законодавства у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

До уваги суб’єктів державної реєстрації!

 

Звертаємо увагу, 26 липня 2022 року, набирає чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму протидії рейдерству» №2255-ІХ від 12.05.2022, та відповідно вносяться зміни до законодавства у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

 

Антирейдерським Законом внесено важливі зміни до Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

 

Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень:

 

 1. Розширено поняття заявника. Заявником у разі подання документів для проведення державної реєстрації набуття, зміни або припинення обтяження речових прав може бути також орган місцевого самоврядування, його посадова особа, якими встановлено, змінено або припинено обтяження, або уповноважена ним особа (ч. 1 ст. 2).

 

 1. Державний реєстратор під час проведення державної реєстрації прав, що виникли в установленому законодавством порядку до 1 січня 2013 року, а також під час проведення державної реєстрації прав, які набуваються з прав, що виникли в установленому законодавством порядку до 1 січня 2013 року, обов’язково запитує від органів влади, підприємств, установ та організацій, інформацію необхідну для такої реєстрації. Органи державної влади, підприємства, установи та організації зобов’язані не пізніше трьох робочих днів з дня отримання відповідного запиту державного реєстратора безоплатно надати запитувану інформацію в паперовій та (за можливості) в електронній формі. (ч. 3 ст. 10)

 

 1. Державний реєстратор у разі виявлення ним факту використання його ідентифікаторів доступу до Державного реєстру прав іншими особами зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня, повідомити Міністерство юстиції України про такий факт та про усі відомі йому рішення (дії) в Державному реєстрі прав, прийняті (виконані) з неправомірним використанням таких ідентифікаторі (ч. 4 ст. 10).

 

 1. Врегульовано, що розділ Державного реєстру прав щодо земельної ділянки відкривається виключно за наявності відомостей про таку ділянку у Державному земельному кадастрі, а щодо новоствореного об’єкта нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці, - за наявності в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва відомостей про такий об’єкт (ч. 2 ст. 13).

 

 1. 5. Встановлено, що державна реєстрація прав щодо новоствореного об’єкта нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці, проводиться виключно за наявності в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва відомостей про такий об’єкт (ч. 4 ст. 18).

 

 1. Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що підтверджує повноваження діяти від імені іншої особи, є документ, що підтверджує повноваження законного представника особи, нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій за заявою уповноваженої особи державного органу, органу місцевого самоврядування), довіреність, видана відповідно до законодавства іноземної держави, або відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про особу, яка уповноважена діяти від імені юридичної особи (ч. 1 ст. 20).

 

 1. Доповнено, що заява власника об’єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій не приймається у разі: невстановлення особи заявника; невстановлення належності об’єкта нерухомого майна заявнику на праві власності; якщо не сплив п’ятиденний строк, передбачений ч. 5 ст. 26 (ч. 6 ст. 25).

 

 1. 8. Внесено зміни щодо підстав та механізму виправлення помилки.

У разі допущення технічної помилки (граматичної описки, друкарської, арифметичної чи іншої помилки) під час внесення відомостей про речові права, обтяження речових прав до Державного реєстру прав державний реєстратор самостійно виправляє таку помилку, за умови що документи за результатом розгляду заяви заявнику не видавалися.

У разі якщо після отримання заявником документів за результатами розгляду заяви виявлено технічну помилку допущену під час внесення до Державного реєстру прав відомостей про речові права, обтяження речових прав, зокрема помилку у відомостях про суб’єкта речового права, обтяження, відомостях про речове право, обтяження, відомостях про нерухоме майно, у тому числі його технічних характеристиках, або якщо відбулося виправлення такої помилки в документах, що подавалися для державної реєстрації прав, або відбулася зміна адреси об’єкта нерухомого майна, такі помилки, відомості виправляються державним реєстратором на підставі заяви особи, відомості про речові права, обтяження речових прав якої містять таку помилку, відомості, а у випадку, передбаченому п. 2 ч. 7 с. 37 цього Закону, - посадовою особою Міністерства юстиції України, його територіальних органів або на підставі рішення Міністерства юстиції України, його територіальних органів - державним реєстратором, яким допущено технічну помилку.

Виправлення помилки, відомостей, що впливають на права третіх осіб, здійснюється державним реєстратором виключно за наявності згоди таких осіб або на підставі судового рішення.

(ч. 2 ст. 26).

 

 1. Змінено порядок дій у разі скасування рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав; визнання на підставі судового рішення недійсними документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав; скасування на підставі судового рішення документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав; скасування на підставі судового рішення державної реєстрації прав при наступних ситуаціях:

що мало наслідком державну реєстрацію набуття речових прав, обтяжень речових прав (у такому разі відповідні права чи обтяження припиняються); що мало наслідком державну реєстрацію зміни, припинення речових прав, обтяжень речових прав (у такому разі відповідні права чи обтяження повертаються у стан, що існував до відповідної державної реєстрації, шляхом державної реєстрації змін чи набуття таких речових прав, обтяжень речових прав) (ч. 3 ст. 26).

 

 1. Внесено значні зміни до порядку розгляду скарг.

Строк для оскарження рішення, дій або бездіяльності державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав становить 2 місяці з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення своїх прав, але не пізніше одного року з дня прийняття відповідного рішення, здійснення дії або бездіяльності.

Рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України протягом одного місяця з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення своїх прав, але не пізніше шести місяців з дня прийняття відповідного рішення, здійснення дії або бездіяльності.

Встановлено нові вимоги до оформлення скарги у сфері державної реєстрації прав, що подається до Міністерства юстиції. Зокрема, визначено, що у скарзі обов’язково повинні зазначатися такі відомості:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) скаржника;

місце проживання (місцезнаходження) скаржника;

номер телефону та/або адресу електронної пошти скаржника;

суть (реквізити) оскаржуваного рішення, дій або бездіяльності;

обставини, якими обґрунтовується порушення прав скаржника;

прохання (вимоги) скаржника;

дата складення скарги.

Строк розгляду скарги становить 1 місяць з дня її надходження і за необхідності може бути продовжений. Однак загальний строк для вирішення питань, порушених у скарзі, не може перевищувати 45 днів.

За результатами розгляду скарги органи юстиції приймають одне з таких рішень: про задоволення скарги; про відмову в задоволенні скарги; про залишення скарги без розгляду по суті.

Прийняте рішення не пізніше наступного робочого дня з дня його прийняття розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України чи відповідного територіального органу.

Скарга залишається без розгляду по суті, якщо:

сплив строк для подання скарги;

Міністерство юстиції України, його територіальний орган за результатами розгляду скарги з такого самого питання вже приймали рішення про задоволення скарги або про відмову в її задоволенні;

наявна інформація про відкрите за заявою скаржника судове провадження, предметом якого є оскарження тих самих рішень, дій або бездіяльності у сфері державної реєстрації;

скаргу подала особа, права якої у зв’язку з оскаржуваним рішенням, дією або бездіяльністю у сфері державної реєстрації не порушено;

скаргу подала особа, яка не має на це повноважень;

скаржник подав до Міністерства юстиції України, його територіального органу заяву про залишення скарги без розгляду (ст.36-38).

 

Нова редакція Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» за посиланням:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15/ed20220726#Text

 

«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»:

 

 1. Розширено поняття заявника. Заявником у разі подання документів для державної реєстрації створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи може бути особа, уповноважена рішенням про створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи (ч. 1 ст. 1).

 

 1. Державний реєстратор у разі виявлення ним факту використання його ідентифікаторів доступу до Єдиного державного реєстру іншими особами зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня, повідомити Міністерство юстиції України про такий факт та про усі відомі йому реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі, проведені з неправомірним використанням таких ідентифікаторів (ч. 3 ст. 6).

 

 1. Доповнено, яким саме може бути документ, що засвідчує повноваження представника, для цілей проведення реєстраційних дій:

- документ, що підтверджує повноваження законного представника особи;

- нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій щодо державного органу, органу місцевого самоврядування);

- довіреність, видана відповідно до законодавства іноземної держави;

- рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про призначення (обрання) керівника (у разі державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв’язку з призначенням (обранням) керівника, за умови подання відповідної заяви особисто таким керівником);

- довіреність, видана за підписом керівника політичної партії, керівника її структурного утворення чи іншої особи, уповноваженої діяти від імені політичної партії, її структурного утворення та засвідчена печаткою політичної партії, її структурного утворення (у разі проведення реєстраційних дій щодо політичної партії, структурного утворення політичної партії) (ч. 2 ст. 14).

 

 1. Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи (крім акціонерних товариств, громадських формувань та об’єднань співвласників багатоквартирного будинку) щодо зміни керівника юридичної особи у випадках, коли для прийняття такого рішення достатньо голосів не більше 10 осіб, підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами, які голосували за таке рішення та кількості голосів яких достатньо для прийняття рішення, якщо інше не передбачено статутом юридичної особи (ч. 1 ст. 15).

 

 1. Скорочено перелік документів, які подаються для державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу – підприємця та для державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.

Для державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі, подаються такі документи:

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі, в якій також може зазначатися прохання про реєстрацію такої особи платником податку на додану вартість та/або про обрання спрощеної системи оподаткування;

- документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених цим Законом;

- договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства - у разі створення фізичною особою - підприємцем сімейного фермерського господарства відповідно до Закону України "Про фермерське господарство"; договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства у новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в договорі (декларації) про створення сімейного фермерського господарства (ч. 3 ст. 18).

Для державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця подаються такі документи:

- заява про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

- копія свідоцтва про смерть фізичної особи - у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв’язку з її смертю або оголошенням її померлою (крім випадку, якщо відомості про смерть фізичної особи містяться в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян) (ч. 4 ст. 18).

 

 

 1. виключено ч. 4 ст. 25, якою закріплювався обов’язок суб’єкта державної реєстрації у день проведення державної реєстрації змін до відомостей Єдиного державного реєстру, пов’язаних із зміною складу учасників товариства з обмеженою чи додатковою відповідальністю або зміною розмірів їхніх часток видати/надіслати виписку з Єдиного державного реєстру визначеним особам.

 

 1. Розширено перелік підстав для відмови в державній реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (ч. 1- ч. 2 ст. 28).

 

Зокрема:

Підставою для відмови у державній реєстрації є:

наявність відомостей у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна про обтяження корпоративних прав - у разі державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв’язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи в результаті відчуження її таким засновником (учасником);

заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв’язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи в результаті відчуження її таким засновником (учасником), подано щодо засновника (учасника), який на момент подання заяви внесений до Єдиного реєстру боржників (крім випадку, якщо таким засновником (учасником) є державний орган, орган місцевого самоврядування).

 

 1. Внесено значні зміни до порядку розгляду скарг.

Строк для оскарження рішення, дій або бездіяльності державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав становить 2 місяці з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення своїх прав, але не пізніше одного року з дня прийняття відповідного рішення, здійснення дії або бездіяльності.

Рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України протягом одного місяця з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення своїх прав, але не пізніше шести місяців з дня прийняття відповідного рішення, здійснення дії або бездіяльності.

Встановлено нові вимоги до оформлення скарги у сфері державної реєстрації прав, що подається до Міністерства юстиції. Зокрема, визначено, що у скарзі обов’язково повинні зазначатися такі відомості:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) скаржника;

місце проживання (місцезнаходження) скаржника;

номер телефону та/або адресу електронної пошти скаржника;

суть (реквізити) оскаржуваного рішення, дій або бездіяльності;

обставини, якими обґрунтовується порушення прав скаржника;

прохання (вимоги) скаржника;

дата складення скарги.

Строк розгляду скарги становить 1 місяць з дня її надходження і за необхідності може бути продовжений. Однак загальний строк для вирішення питань, порушених у скарзі, не може перевищувати 45 днів.

За результатами розгляду скарги органи юстиції приймають одне з таких рішень: про задоволення скарги; про відмову в задоволенні скарги; про залишення скарги без розгляду по суті.

Прийняте рішення не пізніше наступного робочого дня з дня його прийняття розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України чи відповідного територіального органу.

Скарга залишається без розгляду по суті, якщо:

сплив строк для подання скарги;

Міністерство юстиції України, його територіальний орган за результатами розгляду скарги з такого самого питання вже приймали рішення про задоволення скарги або про відмову в її задоволенні;

наявна інформація про відкрите за заявою скаржника судове провадження, предметом якого є оскарження тих самих рішень, дій або бездіяльності у сфері державної реєстрації;

скаргу подала особа, права якої у зв’язку з оскаржуваним рішенням, дією або бездіяльністю у сфері державної реєстрації не порушено;

скаргу подала особа, яка не має на це повноважень;

скаржник подав до Міністерства юстиції України, його територіального органу заяву про залишення скарги без розгляду (ст.33-35).

 

Нова редакція Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» за посиланням:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15/ed20220726#Text