16-09-202010:11

Набрали чинності зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України з питань банкрутства

 • 11 вересня 2020 року набрали чинності зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України з питань банкрутства, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2020 №2932/5.
  Банкрутство – це одна з юридичних підстав ліквідації підприємства, яка виявляється у неспроможності суб’єкта підприємницької діяльності задовольнити пред’явлені йому кредиторами вимоги і виконати зобов’язання перед бюджетом.
  Основна мета банкрутства – не ліквідація підприємства, а задоволення вимог кредиторів через визнання боржника банкрутом.
  Тобто банкрутство не є самоціллю, а лише засобами для звільнення від боргів.

 • Які новації?
  Наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2020 № 2932/5 внесено зміни до Порядку здійснення контролю за діяльністю арбітражних керуючих, а саме:
  - строк проведення планової перевірки арбітражних керуючих збільшено з 8 до 10 робочих днів;
  - планова перевірка не проводиться у разі зупинення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого на строк понад 30 днів;
  - місцем проведення позапланової перевірки діяльності арбітражного керуючого, право на здійснення діяльності якого тимчасово зупинено на строк понад 30 днів, є місцезнаходження органу контролю;
  - позапланову перевірку (виїзну/невиїзну) проводить Міністерство юстиції або територіальний орган Мін’юсту (структурний підрозділ територіального органу), визначений Міністерством юстиції, крім
  випадків проведення позапланової перевірки з підстав неподання або подання не в повному обсязі арбітражним керуючим у встановлений строк документів обов’язкової звітності або виявлення недостовірних даних у документах обов’язкової звітності, поданих арбітражним керуючим, та неподання документів, які підтверджують виконання про усунення порушень, виявлених за результатами проведення перевірки, в установлений органом контролю строк, або подання документів, які не підтверджують виконання такого розпорядження у повному обсязі;
  - арбітражний керуючий має письмово повідомити орган контролю про необхідність перенесення проведення перевірки з об’єктивних підстав із наданням підтверджуючих документів не пізніше робочого дня, який передує першому дню перевірки;
 • - до перевірки арбітражного керуючого можна залучати найдосвідченіших та висококваліфікованих арбітражних керуючих у кількості не більше двох осіб за погодженням із Радою арбітражних керуючих України або радою арбітражних керуючих регіону. Вони надають власну правову позицію з питань, що виникають під час проведення перевірки, комісії, та арбітражному керуючому, діяльність якого перевіряється;
  - у разі виявлення за результатами перевірки грубого порушення арбітражним керуючим законодавства під час виконання повноважень комісія обов’язково зазначає причинно-наслідковий зв’язок між вчиненим арбітражним керуючим порушенням та наслідками, які настали (можуть настати) для боржника та/або кредиторів;
  - Мін’юст має право вносити на розгляд Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих пропозиції щодо встановлення відповідності висновків акта перевірки вимогам законодавства;
  - встановлення за результатами перевірки факту зайняття діяльністю, несумісною з діяльністю арбітражного керуючого, є однією з підстав для внесення до Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих подання про притягнення арбітражного керуючого до дисциплінарної відповідальності.

 • Права арбітражного керуючого
  Арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реструктуризацією та керуючого реалізацією відповідно до законодавства. У тому числі він має право:
  - звертатися до господарського суду та суду загальної юрисдикції у випадках, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства (далі – Кодекс);
  - скликати збори і комітет кредиторів та брати в них участь із правом дорадчого голосу;
  - отримувати винагороду в розмірі та порядку, передбачених Кодексом;
  - залучати для забезпечення виконання своїх повноважень на договірних засадах інших осіб та спеціалізовані організації з оплатою їхньої діяльності за рахунок боржника, якщо інше не встановлено цим Кодексом чи за угодою з кредиторами;
  - запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування і від фізичних осіб за їх згодою;
  - отримувати інформацію з державних реєстрів;
  - подавати до господарського суду заяву про дострокове припинення своїх повноважень;
  - здійснювати інші повноваження, передбачені Кодексом.

 • Арбітражний керуючий зобов’язаний:
 • - неухильно дотримуватися вимог законодавства;
  - здійснювати заходи щодо захисту майна боржника;
  - проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника і становища на ринках боржника та подавати результати такого аналізу до господарського суду разом із документами, що підтверджують відповідну інформацію;
  - подавати відомості, документи та інформацію щодо діяльності арбітражного керуючого у порядку, встановленому законодавством;
  - розкривати інформацію про фінансовий стан боржника та хід провадження у справі про банкрутство на спеціалізованій сторінці вебсайту державного органу з питань банкрутства (у закритій частині сторінки), до якої надається доступ конкурсних і забезпечених кредиторів, а також (з моменту прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури) поточних кредиторів та забезпечувати оновлення такої інформації не менше одного разу на місяць у порядку, визначеному державним органом з питань банкрутства. До інформації про фінансовий стан боржника та хід провадження у справі про банкрутство належить інформація про:
  значні правочини чи правочини з заінтересованістю, укладені боржником або від його імені (найменування сторін, суть зобов’язань, вартість майна, що передається за правочином, строк виконання зобов’язань);
  інвентаризацію майна боржника (дати початку та закінчення інвентаризації);
  дебіторів боржника, розмір заборгованості яких перевищує 5 відсотків сукупних вимог конкурсних кредиторів (зазначається найменування або ім’я, місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) та розмір заборгованості);
  обтяження майна боржника (об’єкт обтяження, вид обтяження, орган або особа, в інтересах якої накладено обтяження, підстави накладення обтяження);
  реєстр вимог кредиторів;
  строки виконання плану санації (для керуючого санацією) або плану реструктуризації (для керуючого реструктуризацією);
  аналіз фінансово-господарської діяльності боржника;
  дату, час і місце проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів (зазначається не пізніше ніж за три робочі дні до дня проведення таких зборів);
  тексти рішень зборів та комітету кредиторів (вносяться протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення);
  текст затвердженого судом плану санації або плану реструктуризації (вноситься протягом трьох робочих днів з дня затвердження плану судом);
  декларацію про майновий стан боржника – фізичної особи;
  - створювати умови для проведення перевірки додержання арбітражним керуючим вимог законодавства;
  - здійснювати заходи щодо забезпечення охорони державної таємниці відповідно до встановлених законодавством вимог;
 • - надавати державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань,у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства;
 • - вживати заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів та невідкладно повідомляти суд про наявність такого конфлікту;
  - надсилати органам Національної поліції чи органам прокуратури повідомлення про факти порушення законності, виявлені в діяльності працівників підприємств та організацій, що містять ознаки дії (бездіяльності), переслідуваної у кримінальному чи адміністративному порядку;
  - виконувати інші повноваження, передбачені законодавством про банкрутство.

 • Коли арбітражного керуючого усувають від виконання обов’язків?
  Відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень розпорядника майна, керуючого реструктуризацією, керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реалізацією майна здійснюється господарським судом:
  за його заявою;
  за клопотанням учасника провадження у справі або за власною ініціативою у разі невиконання або неналежного виконання обов’язків, покладених на арбітражного керуючого; зловживання правами арбітражного керуючого;
  подання до суду неправдивих відомостей;
 • відмови арбітражному керуючому в наданні допуску до державної таємниці або скасування раніше наданого допуску;
 • припинення діяльності арбітражного керуючого;
 • наявності конфлікту інтересів.
  Арбітражному керуючому забороняється розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв’язку з його діяльністю, і використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.
  Обов’язок збереження цієї інформації поширюється також на осіб, які перебувають з арбітражним керуючим у трудових відносинах, а також на інших осіб, які мають доступ до зазначеної інформації.

Детальну консультацію щодо роботи арбітражних керуючих можна отримати у Відділі банкрутства #центральнаюстиція: https://kyivobljust.gov.ua/structure_pidrozdily/viddil_bankrut